Το «Google Analytics 4» αντικαθιστά το Universal Analytics. Είναι η νέα event based πλατφόρμα μετρήσεων από τη Google και αποτελεί εργαλείο μέτρησης της επισκεψιμόητητας ενός website επόμενης γενιάς. Εφαρμόζει νέα μοντέλα μηχανικής εκμάθησης, εισάγει πληροφορίες που υποστηρίζουν από AI και παρέχει πιο λεπτομερή στοιχεία δεδομένων.

Το γνωστό «Google Analytics» (ή Universal Analytics) ξεκίνησε το 2005 και πρόσφατα η Google ανακοίνωσε ότι σταματάει τη λειτουργία του την 1 Ιουλίου 2023. Από την ημέρα αυτή και έπειτα σταματά η συλλογή και επεξεργασία νέων συνδέσεων. Οι κάτοχοι website χρειάζεται να έχουν φροντίσει μέχρι τότε για την μετάβαση στη νέα πλατφόρμα.

Διαφορές metrics «Universal Analytics» και «Google Analytics 4»

Το παραδοσιακό «Google Analytics» καταγράφει και ομαδοποιεί δεδομένα με βάση τις περιόδους σύνδεσης (sessions) οι οποίες είναι και το θεμέλιο όλων των παρεχόμενων metrics. Για παράδειγμα της μέσης διάρκειας περιόδου σύνδεσης (Avg. Session Duration), των προβολών σελίδας ανά συνεδρία (Pages / Session), του ποσοστού εγκατάληψης (bounce rate), και διάφορων άλλων.

Η φιλοσοφία του νέου Analytics στοχεύει πλέον στα events και όχι στα sessions. Απουσιάζει το Audience Overview με τα session based metrics (pages/sessions, Avg. Session Duration κ.α.). Κάποια από τα νέα event metrics είναι τα Engagement Rate, Engaged Sessions per User, Engagement Time. Στόχο έχουν να καταγράφουν τη συμπεριφορά των χρηστών και το πως αλληλεπιδρούν με τον ιστότοπο.

Το Real Time Overview έχει αλλάξει λειτουργία και εστιάζει σε εύρος 30 λεπτών δείχνοντας πόσα ήταν τα ενεργά άτομα στον ιστότοπο σε αυτό το διάστημα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στη Σύγκριση των μοντέλων δεδομένων Universal Analytics και Google Analytics 4.

Νέα συλλογή συμβάντων – Event metrics

Οι μετρήσεις στην ιδιοκτησία «Google Analytics 4» βασίζονται σε συμβάντα, με την αρχή ότι οποιαδήποτε αλληλεπίδραση χρήστη καταγράφεται ως συμβάν. Όλοι οι τύποι επίσκεψης της ιδιοκτησίας Universal Analytics μεταφράζονται σε συμβάντα σε μια ιδιοκτησία «Google Analytics 4». Τα συμβάντα ενεργοποιούνται καθώς οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τον ιστότοπο. Ένα πλήθος από συμβάντα συλλέγονται αυτόματα και ενεργοποιούνται από βασικές αλληλεπιδράσεις.

Ενεργοποίηση Google Analytics 4

Το νέο Analytics παρέχει πληρέστερη κατανόηση του τρόπου αλληλεπίδρασης των χρηστών και ανανεωμένη προσέγγιση στη διαχείριση των πληροφοριών επισκεψιμότητας ενός website.

Για τη μετατροπή από Universal Analytics σε Google Analytics 4 επικοινωνήστε μαζί μας.